مسابقه ی آشپزی

Dear Ms. Rashidian, my daughter
November 24, 2020
Mary is a friendly and
December 12, 2020

مسابقه ی آشپزی

خانم رشیدان‌
عالی بود
شایان بخاطر اینکه یکی از همسایه ها آدم برفی که ساخته بود رو خراب کرده بود، حالش گرفته بود
وقتی گفتم آشپزی آنلاین الان هستش، کلی خوشحال شد و آدم برفی که دوستش لگد زده بود و خراب کرده بود رو فراموش کرد
خیلی خیلی زحمت میکشید برای این جوانهامون.
جامعه ی ایرانی، انسانهایی مانند شما رو کم دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *