خانم رشیدیان عزیزسلامنمایش انتی بولینگ

Hi Dear Maryam I wanted
November 1, 2019
Hi,Thank you so much for
November 5, 2019

خانم رشیدیان عزیزسلامنمایش انتی بولینگ

خانم رشیدیان عزیز
سلام
نمایش انتی بولینگ که روز 22 اکتبر برگزار شد، واقعا آگاهی بخش بود و نشان از تلاش و کار مستمرشما و دست اندر کاران نمایش و موسیقی داشت.
وجود چنین نهادی برای جامعه ایرانی
کاملا ضروری است و امیدواریم که پر امید به سوی فردای روشن نوجوانان و جوانانمان پیش بروید.
مانا باشید.ی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *